تعداد کتابها: 491     صفحه 8 از 25
  بررسی موانع آموزش کارآفرینی در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای و کار و دانش دخترانه شهر تهران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر سحر مکری ؛ استاد راهنما محمدنقی ایمانی ؛ استاد مشاور فرهاد افتخارزاده.
مکری٬ سحر()
  بررسی رابطه ساختار سازمانی و خویشتن شناسی مدیران با کارآفرینی آنان در سازمان ملی جوانان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش علی‌رضا مهدی‌نیا؛ استاد راهنما فتاح ناظم؛ استاد مشاور علاالدین اعتماداهری.
مهدی‌نیا، علیرضا()
  همگام با کارآفرینی/ مولفین محمدحسن شکی، موسی حسینی، کیوان مرادپور.
شکی، محمدحسن، ۱۳۴۳ -()
  فکر نو: راهنمای جامع تکنیکهای خلاقیت و نوآوری/ نویسنده رضا یادگاری؛[ برای] شهرداری تهران، معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه سه، مرکز توسعه و کارآفرینی، دانشگاه تهران، مرکز کارآفرینی.
ی‍ادگ‍اری‌، رض‍ا‏‫، ۱۳۵۷ -‮()
  ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی مدیران ستادی سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مولف مرضیه خلیفه سلطانی ؛ اساتید راهنما حبیب هنری، ابوالفضل فراهانی
خلیفه سلطانی٬ مرضیه()
  تبیین نیازهای آموزشی دانشجویان در زمینه وظایف تجاری کارآفرینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان کشاورزی غرب کشور و دانشکده کارآفرینی با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش خوشقدم‌ خالدی ؛ استاد راهنما حسین آگهی.
خالدی، خوشقدم()
  ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟/ چ‍ه‍ارب‍ن‍د، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
چ‍ه‍ارب‍ن‍د، اس‍ف‍ن‍دی‍ار()
  راهنمای کارآفرینی/ مولف ام‌البنین آزادیان؛ ویرایش فروزنده عظیمی.
آزادیان، ام‌البنین، ‏‫۱۳۵۷ -‏()
  ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌/ ب‍ورق‍ان‍ی‌ف‍راه‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
ب‍ورق‍ان‍ی‌ف‍راه‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا()
  کارآفرینی و برنامه‌ریزی کسب و کار/ تالیف و نگارش حامد همتی، بهروز پیری‌زاده.
همتی، حامد، ‏‫‬‏۱۳۵۹ -()
  ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ر م‍ردم‍ان‌ خ‍لاق‌ اس‍ت‌ پ‍اس‍ش‌ ب‍داری‍م‌
()
  تئوری عمومی کارآفرینی : زنجیره فرد-فرصت/اسکات شین ؛ مترجمین سید آرین عسکری رانکوه٬ کامبیز طالبی ؛ باهمکاری مهران تاج‌الدین٬ بابک کارآمد٬ شیما آقایی
شین، اسکات اندرو، ‏‫۱۹۶۴ - ‏ م. (Shane, Scott Andrew)
  رابطه کارآفرینی و نظام ارزشهای مدیران در دانشگاه شهید بهشتی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر فهیمه سمائی ؛ استاد راهنما ناصر میرسپاسی ؛ استاد مشاور محمود اکرامی.
سمائی٬ فهیمه()
  کارآفرینی به شیوه حسن رفوگران : بنیانگذار خودکار بیک در ایران/ نویسندگان رضا یادگاری، مهشید سنایی‌فرد؛ [برای] دانشگاه صنعتی شریف، مرکز کارآفرینی.
رفوگران، حسن، ‏‫۱۳۲۵ -‏()
  رابطه استانداردهای شغلی و کارآفرینی کارکنان در شرکت مخابرات ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر صباح‌الدین متقی ؛ استاد راهنما محمود اکرامی ؛ استاد مشاور حیدرعلی هومن
متقی، صباح‌الدین()
  : بررسی رابطه کارآفرینی مدیران با عملکرد آنان در دبیرستان‌های تهران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر زهره عباسی‌مردخه ؛ استاد راهنما فتاح ناظم ؛ استاد مشاور عباس طباطبایی
عباسی‌مردخه٬ زهره()
  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی سدید[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش وحید جعفریان ؛ استاد راهنما رحمت الله قلی‌پور ؛ استاد مشاور مهرداد مدهوشی.
جعفریان، وحید()
  بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارات مرکزی بانکملت[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو عباس عامری ده‌آبادی ؛ استاد راهنما غلامعلی رمزگویان ؛ استاد مشاور محمدتقی پیش‌بین.
عامری‌ده‌آبادی، عباس()
  آم‍وزش‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌، ن‍خ‍ب‍ه‌پ‍روری‌/ پ‍ورپ‍روی‍ن‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
پ‍ورپ‍روی‍ن‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌()
  ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ از ح‍رف‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌/ دی‍ان‍ت‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
دی‍ان‍ت‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌()