تعداد کتابها: 491     صفحه 10 از 25
  : ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان/اسدالله کردنائیج... [و دیگران].
()
  : طلوع بنیاد تعاون[پیایند: روزنامه]
()
  : انکوباتورها و فرآوری تجاری
()
  می‌دانید بایوکسیت چیست ؟
ایران()
  دولت و كارآفريني تكنولوژيك
قاضي نوري سروش 1358()
  كارافريني - نوآوري بازاريابي
زريني ابراهيم- 1357()
  كارآفريني در عمل: مطالعه اي در تحقيق كسب وكار,Entrentrepreneurship in action,Researching the venture,s Feasibility
كالتر مري(Coulter.Mary)
  خ‍وش‌ ش‍ان‍س‌ ی‍ا ه‍وش‍م‍ن‍د
پ‍ی‍ب‍ادی‌(Peabody, Bo‬)
  خ‍لاق‍ی‍ت‌ ج‍وهره‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ص‍م‍دآق‍ائ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌، -۱۳۳۵()
  هنر کارآفرینی: معرفی آثار راه‌یافته به جشنواره عکس و کاریکاتور کارآفرینی/
()
  همیشه برخاستن: اولین راهنمای جامع کارآفرینی در ایران به همراه برنامه‌ریزی استراتژیک برای یک کارآفرینی خانوادگی موفق/
یادگاری، رضا، ۱۳۵۸ –()
  همگام با کارآفرینی
شکی، محمدحسن، ۱۳۴۳ ()
  هر غیرممکنی ممکن است‏: بیوگرافی سیده فاطمه مقیمی (بنیانگذار شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی سدیدبار)‬/
آقاجانی، ملیحه، ‏۱۳۵۳ ()
  هر آنچه در مورد کسب کار و تجارت می‌دانم از مادرم آموختم
ناکس، تیم، ۱۹۶۰- م.(Knox, Tim)
  واژگ‍ون‍ی‌ ب‍وروک‍راس‍ی‌ و ب‍ازآف‍ری‍ن‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ک‍ارآم‍د ,راه‍ب‍رده‍ای‌ پ‍ن‍ج‌گ‍ان‍ه‌‌ی ب‍ازآف‍ری‍ن‍ی‌ دول‍ت‌.
آزب‍رن‌، دی‍وی‍د ، ۱۹۵۱- م.(Osborne, David)
  نوآوری و کارآفرینی
کاوسی، اسماعیل، ۱۳۴۲ ()
  نوآوری و شکوفایی /
عرب‌زاده، امین، ‏۱۳۶۶ ()
  نگهداری از سوابق
بورگن‌وال، متس(Borgenvall, Mats )
  ن‍گ‍رش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ر ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍ورات‍ک‍و، دون‍ال‍د، م‌ - ۱۹۵۲(Kuratko, Donald F)
  ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ ان‍س‍ان‌ه‍ای‌ م‍وف‍ق‌
()