نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه شهيد باهنر كرمان پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : karafarini@mail.uk.ac.ir
تلفن مرکز : n فکس مرکز : n03433257412
رئيس مرکز : دكتر محمد داوري تلفن : n03433257412 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : كرمان - انتهاي بلوار 22 بهمن - دانشگاه شهيد باهنر كرمان - پرديزه افضلي پور- روبه روي دانشكده كشاورزي - مديريت ارتباط با صنعت و كارآفريني ك پ 7616914111
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد :
تلفن مرکز : n02813786577 فکس مرکز : n02813780084
رئيس مرکز : دكتر قديري تلفن : n02813780038 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : آقاي ساوه تلفن : n028183071535 همراه : 09126827127
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : قزوين -بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)-سازمان مركزي دفتر پارك علم و فناوري مركز كارآفريني
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : roshdcentersbu@yahoo.com
تلفن مرکز : n02122431968 فکس مرکز : n02129903234
رئيس مرکز : دكتر رعنايي سيادت تلفن : n02122431968 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : مهندس مهدي دري تلفن : n02122431968 همراه : 09125540401
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : تهران -اوين ولنجك دانشگاه شهيد بهشتي جنب بانك ملي مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ك پ 1983963113
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه پيام نور پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : pnu.karafarini@yahoo.com
تلفن مرکز : n02122458318 فکس مرکز : n02122458319
رئيس مرکز : دكتر علي اصغرشكري تلفن : n02122458318 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : خانم تدين تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : تهران ميني سيتي ميدان شهيد محلاتي ابتداي خيابان نخل سازمان مركزي پيام نور ساختمان شهيد نوري (علامه ) بال شرقي طبقه دوم مديريت همكاريهاي علمي ,صنعتي و كارآفريني ص پ 4697-19395
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه تبريز پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : karafarin@tabrizu.ac.ir
تلفن مرکز : n04113393529 فکس مرکز : n04113393536
رئيس مرکز : دكتر خطايي تلفن : n04133393529 همراه : 09144042889
رابط با دبير خانه کاراد : خانم رباب رضايي تلفن : n04113393537 همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : تبريز بلوار 29 بهمن دانشگاه تبريز ساختمان ادارات مركزي - مركز كارافريني اتاقهاي 107و114 ك پ 16471-51666
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه تهران پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : ectu@ut.ac.ir------info@stp.ut.ac.ir-------http://stp.ut.ac.ir
تلفن مرکز : n فکس مرکز : n02188220700-4
رئيس مرکز : خانم دكتر بخشنده تلفن : n02188220713 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : آقاي جعفري (معاون مركز) تلفن : n-8 همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : تهران - خ كارگرشمالي - خ 16 (شهيد فرشي مقدم ) - پارك علم و فناوري دانشگاه تهران -ساختمان شماره 2 مركز توسعه نوآوري و كارآفريني
http:// iedc.utstp.ir
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : info@kara tmu.com
تلفن مرکز : n02182884621 فکس مرکز : n02188220175
رئيس مرکز : دكتر سيد حميد خداداد حسيني تلفن : n02182884621 همراه : 09123273241
رابط با دبير خانه کاراد : همايون امير احمدي تلفن : n همراه : 09123109183
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : تهران - تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران دانشگاه تربيت مدرس
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه خوارزمي پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد :
تلفن مرکز : n فکس مرکز : n02634579600
رئيس مرکز : دكتر حمزه نوذري تلفن : n02634579600 همراه : 09122303697
رابط با دبير خانه کاراد : اقاي شيخ لر تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : اتوبان تهران - كرج بعد از پل حصارك دانشگاه خوارزمي
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه حكيم سبزواري پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : karad@sttu.ac.ir
تلفن مرکز : n فکس مرکز : n05144012631
رئيس مرکز : دكتر احسان اميري راد تلفن : n05144012632 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : سبزوار - توحيد شهر پرديس دانشگاه ص پ 397
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه شهيدمدني آذربايجان پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد :
تلفن مرکز : n04134327587 فکس مرکز : n04134327587
رئيس مرکز : دكتر نجفي تلفن : n04134327587 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : آقاي كريمي تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : استان آذربايجانشرقي كيلومتر 35 جاده تبريز- مراغه