نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه اراك پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : u-sanat@araku.ac.ir
تلفن مرکز : n فکس مرکز : n 08632772040
رئيس مرکز : دكتر يوسف پاينده تلفن : n08632772040 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : اراک- خيابان شهيد بهشتي -دانشگاه اراک
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد :
تلفن مرکز : n فکس مرکز : n 03137932170
رئيس مرکز : دكتر حميدرضا كوفيگر تلفن : n03137932171 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : اصفهان- خيابان آزادي خيابان هزار جريب دانشگاه اصفهان خيابان علم مركز كارآفريني ك پ 73441-81746
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه ايلام پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : depa.edu@mail.ilam.ac.ir
تلفن مرکز : n08432234873 فکس مرکز : n08432234873
رئيس مرکز : دكتر خليل سالكي تلفن : n08432234873 همراه : 09181412246
رابط با دبير خانه کاراد : اقاي بسطامي تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : ايلام -بلوار پژوهش ص پ 111 ، مركز كارآفريني و ارتباط با جامعه
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه الزهرا (س) پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : MOHADE3ALAVIRAD@yahoo.com
تلفن مرکز : n 85692596 فکس مرکز : n88626944
رئيس مرکز : خانم دكتر حسين زاده تلفن : n02185692826 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : خانم رجايي تلفن : n85692202 همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : تهران -ميدان شيخ بهائي -دانشگاه الزهرا(س) ساختمان مركزي طبقه اول
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد :
تلفن مرکز : n02166402525 فکس مرکز : n02166412321-66403184
رئيس مرکز : دكتر حميدرضا زرندي تلفن : n02166462244 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : سركار خانم بي ريا تلفن : n02166403184 همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : خيابان انقلاب -نرسيده به پل كالج غرب به شرق بعد از چهار راه وليعصر-خ سعيد بن بست نائيني پلاك 10 طبقه دوم
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه علوم اقتصادي پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : karafarini.ues@gmail.com
تلفن مرکز : n02188918347 فکس مرکز : n88918349
رئيس مرکز : آقاي محمدرضا غفوري تلفن : n88918347 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : خانم منظور تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : تهران خيابان سميه بين شهيد قرني و استاد نجات الهي شماره 242
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه اروميه پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : cwi@urmia.ac.ir
تلفن مرکز : n04432753210 فکس مرکز : n04432753210
رئيس مرکز : دكتر رسول شعباني تلفن : n04432770555 همراه : 09143410618
رابط با دبير خانه کاراد : اقاي شرف پور تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : اروميه جاده سرو - كيلومتر 11 دانشگاه اروميه - ساختمان ستاد دانشگاه طبقه سوم (معاونت پژوهشي )مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت ك پ 51818-57561
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اصفهان پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : http://karafarini.iut.ac.ir
تلفن مرکز : n03113912293 فکس مرکز : n03113912286
رئيس مرکز : دكتر سروش عليمرادي تلفن : n03113912293 همراه : 09131130683-09139159
رابط با دبير خانه کاراد : آقاي فرح بخش تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : اصفهان - خيابان امام خميني ميدان استقلال ( فلكه دانشگاه ) بلوار دانشگاه دانشگاه صنعتي اصفهان كتابخانه مركزي طبقه همكف ك پ 84156
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه بيرجند پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : karafarini@birjand.ac.ir
تلفن مرکز : n فکس مرکز : n 05632202515
رئيس مرکز : دكتر ناصر ولي پور مطلق تلفن : n05632202171 همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : بيرجند -بلوارشهيد آويني ميدان راه و ترابري انتهاي بلوار دانشگاه شوكت آباد پرديس شوكت آباد دانشگاه بيرجند سازمان مركزي طبقه دوم ك پ 9717851367 ص پ 615/97175
نام مرکز : مركز كارآفريني دانشگاه بوعلي سينا همدان پست الکترونيکی رابط با دبير خانه کاراد : AVISINAINC@gmail.com
تلفن مرکز : n08138282031 فکس مرکز : n08118282034
رئيس مرکز : مهندس بيات تلفن : n همراه :
رابط با دبير خانه کاراد : سيد صادق اكبريان تلفن : n همراه :
آدرس مکانی مرکز در دانشگاه : همدان -خيابان طالقاني خيابان فرهنگ مركز رشد و كارآفريني دانشگاه بوعلي سينا