تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 8 از 12
عنوان مقاله‌ها
موانع توسعه ي بنگاههاي كوچك و متوسط كارآفرين
تبيين مؤلفه هاي توسعه كسب وكارهاي كشاورزي
شناسايي عوامل اثرگذار بر ايجاد بانكهاي مجازي ايده
نقش آموزش درس "مباني كارآفريني" در
الگوي كارآفريني اجتماعي در سامان دهي كودكان خياباني
مهارت هاي استادان و مربيان كارآفريني براي پرورش
شناسايي ريشه هاي شكست كارآفرينان كاركشته ايراني:
بررسي تأثير حيات بنگا ههاي جديدالورود كوچك و متوسط
مطالعه عوامل بازدارنده و انگيزشي براي نوآوري در
بررسي و تبين نقش كارآفريني در عملكرد