تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 7 از 12
عنوان مقاله‌ها
در تسريع روند نوآوري TRIZ بررسي كاربرد اصول ابداعي
نقش شبكه هاي اجتماعي در تشخيص فرصت هاي
مديريت دانش در شركت هاي كوچك و كارآفرين:
توسعه ي نگرش كارآفرينانه در كتاب هاي درسي
بررسي رابطهي شيوه هاي تفكر و ويژگيهاي شخصيتي
تحليل وضعيت آموزش كارآفريني در آموزش عالي ايران
تبيين نقش تحقيق و توسعه كارآفرينانه مبتني بر ترجمان
ارزيابي مقايسهاي عملكرد مراكز رشد فناوري
بررسي تاثير عوامل فردي و محيطي بر رفتار كارآفرينانه
ت حليل رگرسيوني نقش فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي در