تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 4 از 12
عنوان مقاله‌ها
بررسي اثرگذاري شخصيت و روش مدرسان كارآفريني بر
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارآفرينانه در شركت
رتبه بندي شاخص هاي سنجش شركت هاي موفق
طراحي الگوي رياضي تخصيص اعتبارات بنگاه هاي كوچك و
علل شكست كارآفرينان در ايران
اولويت بندي عوامل اثرگذار بر كارآفريني اجتماعي در
ويژگي هاي فردي اثرگذار بر توسعه ي كارآفريني
شناسايي و اولويتبندي شاخص هاي تعيين كننده ي
بررسي عوامل اثرگذار بر ارزيابي طرح هاي كارآفرينانه
بررسي عوامل بازدارنده ي كارآفريني در آموزش عالي