تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 3 از 12
عنوان مقاله‌ها
ارزيابي نظام هاي اطلاعاتي كارآفرينانه در سازمان هاي دولتي
طراحي و تبيين الگوي عوامل موثر بركارآفريني دانشگاهي
شناسايي عوامل فردي و محيطي موثر بر موفقيت كارآفرينان
رسي تطبيقي انگيزه پيشرفت در كارآفرينان يا
بررسي دلايل گرايش به كارآفريني دانشجويان
الگوسازي پوياي فرصت كارآفريني
روش شناسي تدوين خط مشي ملي كارآفريني كشور:
عوامل اثرگذار در به كارگيري تجارت الكترونيك
شناسايي و اولويتبندي عوامل اثرگذار در تجاري سازي
بررسي كارآفريني اجتماعي با رويكرد مشخصه هاي رفتاري