تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 2 از 12
عنوان مقاله‌ها
بررسي رابطه ي مهارت هاي كارآفريني با كارآفريني سازماني
شناسايي شاخصهاي موفقيت كارآفرينان روستايي با استفاده
بررسي و تحليل زمين ههاي كارآفريني روستاييان در فرايند
بررسي آثار باورهاي مذهبي بر گرايش به را هاندازي يك
ارايه ي چارچوب ادراكي مناسب از كارآفريني
بررسي ارايه ي برنامه ي درسي آموزش كارآفريني
محدوديت هاي را هاندازي كسبوكارهاي نوظهور
بررسي عوامل تأثيرگذار بر فرايند شناسايي فرصت هاي
بررسي عوامل مؤثر بر تشخيص
بررسي الگويي براي تعيين ساختار سرمايه