تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 10 از 12
عنوان مقاله‌ها
شناسايي عوامل زيربنايي موثر بر تصميمات مكان يابي
نقش رهبري تحولي در ارتقاي دانشگاه به سازمان كارآفرين
تأثير اقدامات مديريت راهبردي بر كارآفريني سازماني
بررسي شاخص هاي معطوف به نيازهاي مالي كارآفرينان
شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه ي خود - خدماتي مسافر در
بررسي ميزان پاسخگويي اهداف برنامه ي درسي دانشگاه ها
بررسي اثرگذاري فرايندمديريت دانش بركارآفريني سازماني
مفهوم پردازي عوامل زمينه ساز در به كارگيري گزينه هاي
تاثير شخصيت كارآفرينانه بر موفقيت كارآفرينانه در
هوش فرهنگي و رابطه ي آن با ويژگي هاي كارآفرينانه ي