تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 1 از 12
عنوان مقاله‌ها
بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد کسب و کار
موضوع كارآفريني به عنوان يك حوزه ي علمي
بررسي و سنجش ويژگي هاي كارآفريني مديران
آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد و توسعه ي
آموزش كارآفريني: پيدايش، توسعه، گراي شها و چالش ها
بررسي كارآفريني درون سازماني در سازمان هاي دولتي
بررسي رابطهي گرايش به كارآفريني شركتي و عملكرد
رابطهي بين نوع ساختار سازماني و كارآفريني سازماني و
تأثير آموزش كارآفريني بر توسعهي رفتارهاي كارآفرينانه
ارايه ي الگوي پياده سازي مديريت دانش در كسب و كارهاي