كارآفريني چيست؟

 مفهوم کارآفرينی

 سير تاريخي مفهوم كارآفريني

 انواع كارآفريني

 كارآفرين كيست؟

 كارآفريني و اقتصاد

 كارآفريني,پايه هاي شكل گيري اقتصاد نوين

 كارآفريني و رشد اقتصادي

 كارآفريني و اشتغال

 كارآفريني و رشد فن آوري

 آموزش كارآفريني

 ضرورت آموزش كارآفرينيي

 اهميت و جايگاه آموزش كارآفريني

 اهداف آموزش كارآفريني

 كارآفريني در دانشگاههاي كشور

 سابقه كارآفريني در دانشگاههاي كشور

 دلايل مطرح شدن طرح كاراد

 به طور خلاصه اهداف طرح كاراد به شرح ذيل مي باشد

 سياستهاي اجرايي طرح كاراد