تعداد کل رکوردها: 122     صفحه 8 از 13
رئيس مرکز نام مرکز
پژوهشگاه علوم و فناوري صنايع رنگ
دكتر گرمه مركز كارآفريني دانشگاه بجنورد
دكتر آدينه پيام نور خراسان شمالي
دكتر عربشاهي (پيام نور مركز مشهد) پيام نور خراسان رضوي
آقاي محمدزاده پيام نور خراسان جنوبي
دكتر عيسي پيري پيام نور سيستان و بلوچستان
دكترمهدي گودرزي مركز كارآفريني دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر افسري مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي سجاد
دكتر عبداالهي فرد مركز كارآفريني دانشگاه تفرش
دكتر كبيري نائيني پيام نور استان يزد