تعداد کل رکوردها: 120     صفحه 4 از 12
رئيس مرکز نام مرکز
مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شيراز
مهندس مهرداد نياكوثري مركز كارآفريني دانشگاه شيراز
مهندس دهبيدي پور مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف
دكتربهرام حسين زاده مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد
مهندس بهداد گرانمهر مركز كارافريني دانشگاه علم و صنعت ايران
خانم دكتر سخايي مركز كارآفريني دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دكتر محمد رضا فدوي اسلام مركز كارآفريني دانشگاه دامغان
دكتر محمد شريف شريف زاده مركز كارآفريني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
دكتر علي اكبر اكبري مركز كارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد
خانم مهندس گنجي مركز كارآفريني دانشكده فني و مهندسي گلپايگان