تعداد کل رکوردها: 122     صفحه 4 از 13
رئيس مرکز نام مرکز
آقاي دكترسيد جعفرروزگار مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شيراز
آقاي دكتر وحيد سهراب پور مركز كارآفريني دانشگاه شيراز
آقاي دكتر طالبي مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف
دكتربهرام حسين زاده مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد
مهندس دانيال نعمتي مركز كارافريني دانشگاه علم و صنعت ايران
خانم دكتر سخايي مركز كارآفريني دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دكتر محمد رضا فدوي اسلام مركز كارآفريني دانشگاه دامغان
دكتر محمد شريف شريف زاده مركز كارآفريني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
دكتر علي اكبر اكبري مركز كارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد
خانم مهندس گنجي مركز كارآفريني دانشكده فني و مهندسي گلپايگان