تعداد کل رکوردها: 122     صفحه 3 از 13
رئيس مرکز نام مرکز
دكتر خليل رنجبر مركزكارآفريني دانشگاه شهيد جمران اهواز
مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر اوليايي مركز كارآفريني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر محمد حجتي مركز كارآفريني دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين
دكتر فرزاد ويسي مركز كارآفريني دانشگاه رازي
مهندس مرتضي صالحي سربيژن مركز كارآفريني دانشگاه زابل
دكتر اوجاقي مركزكارآفريني دانشگاه زنجان
دكتر محمد آزادي مركز كارآفريني دانشگاه سمنان
دكتر مهدي ميرزايي مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي سهند تبريز
دكتر نوروزي مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شاهرود