تعداد کل رکوردها: 122     صفحه 2 از 13
رئيس مرکز نام مرکز
دكتر محمد داوري مركز كارآفريني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر قديري مركز كارآفريني دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
دكتر رعنايي سيادت مركز كارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي
دكتر علي اصغرشكري مركز كارآفريني دانشگاه پيام نور
دكتر خطايي مركز كارآفريني دانشگاه تبريز
خانم دكتر بخشنده مركز كارآفريني دانشگاه تهران
دكتر سيد حميد خداداد حسيني مركز كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس
دكتر حمزه نوذري مركز كارآفريني دانشگاه خوارزمي
دكتر احسان اميري راد مركز كارآفريني دانشگاه حكيم سبزواري
دكتر نجفي مركز كارآفريني دانشگاه شهيدمدني آذربايجان