تعداد کل رکوردها: 122     صفحه 1 از 13
رئيس مرکز نام مرکز
دكتر يوسف پاينده مركز كارآفريني دانشگاه اراك
دكتر حميدرضا كوفيگر مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان
دكتر خليل سالكي مركز كارآفريني دانشگاه ايلام
خانم دكتر حسين زاده مركز كارآفريني دانشگاه الزهرا (س)
دكتر حميدرضا زرندي مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير
آقاي محمدرضا غفوري مركز كارآفريني دانشگاه علوم اقتصادي
دكتر رسول شعباني مركز كارآفريني دانشگاه اروميه
دكتر سروش عليمرادي مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اصفهان
دكتر ناصر ولي پور مطلق مركز كارآفريني دانشگاه بيرجند
مهندس بيات مركز كارآفريني دانشگاه بوعلي سينا همدان